Pomoc statystyczna w nauce

Pomoc statystyczna jest niezbędnym elementem współpracy naukowej między specjalistami.

Jak przywołano powyżej, pomoc statystyczna jest niezbędną usługą z której mogą skorzystać naukowcy chcący poddać statystycznej analizie wyniki swoich badań i eksperymentów. Skorzystanie z odpowiedniej pomocy statystycznej jest kluczem do uzyskania wyników idealnie korespondujących z logiką badania i przewidywaniami naukowymi. Na polskim i zagranicznym (może na zagranicznym mniej) jest wiele firm oferujących usługi statystyczne i pomoc w obliczeniach statystycznych. Ich wielość sprawia, że trudno jest wybrać odpowiednią firmę statystyczną która zajmie się porządnie obróbką i opracowaniem odpowiednich statystyk oraz raportów. Niemniej w tym wpisie poradzimy to z jakiej firmy jest najlepiej skorzystać w kontekście wykonywania pomocy statystycznej na najwyższym poziomie. Tą firmą jest Metod. Wykonuje ona pomoce statystyczne i wspiera naukowców wiedzą metodologiczną w większości nauk empirycznych. Firma ta pomaga w realizacji obliczeń w psychologii (np. psychometria), ekonomii (ekonometria), medycynie (statystyka medyczna, biostatystyka), naukach o zdrowiu (biotechnologia, kosmetologia i detetyka) oraz wielu innych.

Realizację pomocy statystycznej można podzielić na 4 kroki.

Ludzie poszukują pomocy statystycznej w wykonaniu obliczeń na danych które zebrali w badaniach do swoich prac naukowych (np. pracy magisterskiej, doktorskiej lub po prostu artykułu naukowego). Pomoc ta zazwyczaj wymaga analizy danych, omówienia wyników i napisania wniosków prostym do zrozumienia językiem.

Pierwszym etapem pomocy statystycznej jest ocena nadesłanych informacji dotyczących badania. Są to zazwyczaj pliki z bazami danych, problemy badawcze, hipotezy, przewidywania, twierdzenie i intuicje eksperckie dotyczące spodziewanych wyników analizy statystycznej. Zazwyczaj na tym etapie uzgadnia się całokształt projektu i jego możliwą zmienność w przypadku zaskakujących wyników prowadzących w inną stronę. Na tym etapie właśnie uzgadnia się korespondencję zmiennych z brzmieniem hipotez lub eksplorację danych w przypadku identyfikacji wiedzy leżącej w danych.

Drugim etapem jest podanie budżetu wykonania usługi pomocy statystycznej oraz czas realizacji zadania. Ceny projektów statystycznych są bardzo różne. Koszty te zależą głównie od wolumenu projektu, ilości zmiennych, ilości przewidywań oraz czasem od ilości obserwacji (jeśli są ich np. miliony).

 

Trzeci krok to wykonywanie analizy statystycznej i niezbędnych pomocy w realizacji projektu. Proces ten trwa zazwyczaj od 3 do 5 dni (w przypadku 85%  projektów). Są projekty długotrwałe które niekiedy zajmują około miesiąca czasu, z tego względu, że polegają na iteracyjnej współpracy klient-usługodawca rozwiązań statystycznych. Projekty te są zwane niestandardami lub projektami trudnymi.

Krok ostatni, czyli etap czwarty jest omówieniem całej analizy statystycznej i podsumowaniem wykonanej pomocy. Na tym etapie omawia się projekt, jego wrażliwe punkty, wady i zalety. W przypadku weryfikacji hipotez statystycznych jest to proste umówienie typu. Co wyszło. W przypadku większych projektów mających raczej charakter budowy modeli analityki predykcyjnej omawiane są kwestie trafności modeli, ich zdolności do rozszerzenia wiedzy na inne obszary praktyki, trafności predykcji i klasyfikacji.

Każdy rodzaj pomocy statystycznej powinien zawierać rozpoznanie potrzeb naukowca, czas na namysł nad analizami statystycznymi i czasem na omówienie wyników lub ich zrewidowaniem lub całkowitą zmianą.

Elementy te są niezbędnymi procedurami wykonywania dobrych pomocy statystycznych mających na celu zaspokojenie potrzeb naukowych i poznawczych osób zainteresowanych rozwojem wiedzy, nauki i akumulacji wiedzy na dany temat. Warto wybrać dobrą firmę statystyczną ze względu na to by nie topić pieniędzy i czasu u usługodawców mających niski poziom wiedzy i krótkie doświadczenie z danymi. Ponad to warto brać pod uwagę, że firmy oferujące pomoc statystyczne mogą mieć swoje ograniczenia. Bardzo specyficzne badania wymagają niekiedy opracowania nowych metod obsługi danych. Polega to na zbudowaniu nowego algorytmu obliczeniowego mającego na celu podsumowanie osobliwych zależności i wpływów zebranych zmiennych i informacji. Świadomość swoich ograniczeń związanych z analizami statystycznymi jest niebywałą zaletą oferowanych usług. Każdy zna swoje miejsce w szeregu firm statystycznych i dostawców ilościowej analityki predykcyjnej.